22.03.2024 Ostatní

Naučíme vás používat příčestí minulé – angličtina není tak složitá, jak se vám možná zdálo!

Příčestí minulé a angličtina? Ačkoliv se vám to možná nezdá, nejde o nic extrémně složitého. Rozhodně tedy o nic, co by se nedalo zvládnout. Jak asi víte, anglický jazyk je známý svou flexibilitou a dynamikou, což se odráží právě i v používání příčestí minulého. Tato forma slovesa je zásadní pro správné vyjádření minulosti, tzv. perfect (před) časů a rovněž pasivních konstrukcí. 

Na první pohled se to sice může zdát trochu komplikované, ale když pochopíte základní pravidla a seznámíte se s výjimkami, přejde vám používání příčestí minulého takříkajíc do krve. Nevěříte?

 

Základní pravidla příčestí minulého v angličtině

Znalost cizích jazyků je rozhodně přínosná. Zvládnout je však dá někdy dost práce. Angličtina asi není výjimkou. Ale k věci.

Příčestí minulé se v angličtině vytváří přidáním koncovky „-ed“ ke kořenu pravidelných sloves. Například z „walk“ se stane „walked“. Tato forma je nezbytná pro vytváření tzv. “před” časů (perfect), jako je třeba předpřítomný čas (present perfect), kdy se spolu s pomocným slovesem „have“ vytváří význam dokončení nějaké akce. 

Všechny „perfect“ neboli „před“ časy vlastně popisují nějakou událost, která už skončila před nějakými jinými okolnostmi. Třeba před právě přítomným okamžikem nebo také před nějakou jinou minulou událostí, atd. Zmíněná koncovka je také klíčová pro pasivní konstrukce, kde vyjadřuje akci prováděnou na subjektu.

Něco se musíte naučit zpaměti 

Ne všechna anglická slovesa následují pravidlo přidání „-ed“ pro tvorbu minulého času a příčestí minulého. Některá mají nepravidelné tvary příčestí minulého, které je třeba se naučit zpaměti. Tak to zkrátka je. Tato nepravidelná slovesa jsou poměrně často používaná a mají tedy zásadní význam pro správnou komunikaci v anglickém jazyce.

Například slovesa „to go“ (jít), „to take“ (vzít) nebo „to come“ (přijít) mají nepravidelné tvary, které se výrazně liší od základního tvaru slovesa, a proto vyžadují zvláštní pozornost při studiu anglické gramatiky.

Příklady:

  • Go – Gone
  • See – Seen
  • Write – Written

Složené časy s příčestím minulým 

Tzv perfektní (před) časy jsou v angličtině základem pro vyjádření různých aspektů minulosti. Příčestí minulé v tom hraje významnou roli. Například ve větě „I have finished my work“ slovo „finished“ je příčestím minulým slovesa „finish“. Tato forma pomáhá vyjádřit dokončení akce v blíže nespecifikované minulosti.

 

Příčestí minulé versus příčestí přítomné 

Když vám zatím nejde ani angličtina, neměli byste asi studovat další jazyk. Platí to pro dospělé studenty a samozřejmě také pro školní děti. Souhlasíte? Ale zpět k příčestím.

Příčestí přítomné (participium praesens) a příčestí minulé (participium perfectum) slouží v angličtině různým účelům. Zatímco příčestí minulé se používá pro vyjádření dokončených akcí, příčestí přítomné, tvořené přidáním koncovky  „-ing“ ke kořenu slovesa, se využívá pro průběhové aspekty, nebo také jako přídavné jméno. 

Například „running“ (běžící) versus „run“ (běžel).

Vliv na význam věty je zásadní

Vliv příčestí minulého na význam věty je skutečně zásadní. Pro ovládnutí jazyka je to nezbytné pochopit. Jeho správné použití může vyjádřit rozdíl mezi dokončenou a nedokončenou akcí, nebo mezi obecným a specifickým časovým rámcem. 

Například „I have seen that movie“ (Už jsem viděl ten film) naznačuje, že akce se odehrála v minulosti, ale čas není blíže specifikován. Naopak věta „I saw that movie“ (Viděl jsem ten film) už konkrétněji poukazuje na to, že akce byla dokončena v minulosti. 

Příčestí minulé také může vyjadřovat trvalý stav nebo opakované akce, jako v příkladu „I have lived here for five years“ (Bydlím tady už pět let), což znamená, že akce začala v minulosti a pokračuje dodnes. Správné používání příčestí minulého je tedy pro přesnou komunikaci v angličtině naprosto zásadní!

 

Běžné chyby a jak se jim vyhnout 

Zvládáte bezchybně češtinu? Pokud ano, jistě si časem dokonale osvojíte i anglický jazyk. Zatím se ale chyb nebojte!

Když se člověk učí používat příčestí minulé, dochází samozřejmě k chybám. Tento problém je způsoben zejména tím, že české příčestí minulé má různé tvary pro různá slovesa a tyto tvary je nutné se naučit a správně je také aplikovat. Další komplikací je správné používání pomocných sloves „být“ a „mít“, která se používají pro vytvoření složených časů. Kromě toho je nutné pochopit a osvojit si pravidla pro shodu příčestí s podmětem ve větě, což vyžaduje dobrou znalost skloňování podstatných jmen a přídavných jmen. 

K celkem běžným chybám patří například tyto:

  • Nesprávné použití nepravidelných forem: například použití „goed“ místo „gone“.
  • Záměna příčestí minulého a přítomného: například „I am finished“ místo „I have finished“. 

 

Porozumění rozdílům a pravidelná praxe pomohou tyto chyby významným způsobem eliminovat.

 

Význam efektivního procvičování

Efektivní procvičování je klíčem k zvládnutí příčestí minulého. Pro dosažení tohoto cíle je důležité kombinovat teoretické poznatky s praktickými cvičeními, která posilují paměť a přispívají k porozumění celé problematice. Při tomto procesu je také užitečné využívat rozmanité zdroje, jako jsou jazykové aplikace, knihy a interaktivní webové stránky, které nabízejí různé formy cvičení a testů, jež pomáhají upevnit znalosti v reálném kontextu. Zde je několik tipů:

  • Čtěte anglickou literaturu a všímejte si použití příčestí minulého.
  • Pravidelně cvičte s flash kartami nepravidelných sloves.
  • Napište krátké příběhy používající různé formy příčestí minulého. 

Tato cvičení pomohou zlepšit vaše schopnosti a poskytnou vám praktickou zkušenost, která je pro zvládnutí příčestí minulého neocenitelná.

 

Abyste se vyjadřovali správně

Příčestí minulé je významnou součástí anglické gramatiky. Umožní vám přesně vyjádřit časové vztahy a aspekty různých akcí a dějů. Díky dostatečné praxi vám nakonec jeho používání bude připadat naprosto přirozené a to přesto, že tomu zatím možná tak docela nevěříte. Nebojte se experimentovat a používat příčestí minulé při běžné konverzaci a také při psaní – je to skvělý způsob, jak si toto specifikum anglického jazyka můžete poměrně rychle osvojit.

Pavla Kašpárková